Home > News > Content

Contact Us

Add: No.45, Xiadapu Economic Community, Gaopu Village, Taiping Town, Conghua, Guangzhou, Guangdong, China

Zip: 510990

Tel: +86-020-89854282/89854472

Fax: +86-020-89854196

E-mail:export33@broadya.com